Advisory Board

Advisory Board (2013-2015)

Chief Patron
1.  Hon. Nepal Ambassador to Thailand

Patrons
1. Ramesh Shrestha
2. Ramesh Hamal
3. Ritu Raj Pandey
4. David Khanal

Advisors
1. Bijay Acharya
2. Madan bahadur Regmi
3. Bharati Limbuni

ICC Rep: Manoj Rana